Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dla pacjentów/ klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

Sewris wykorzystuje bezpieczny protokół SSL.

W serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

1/ Termin Użytkownik odnosi się do wszystkich osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej, przesyłają wiadomość email, umieszczają komentarz, zapytanie, klikają przycisk „like”, itp.  na profilu Pracowni Psychologicznej na facebooku ;

oraz  do korzystających z naszych usług Klientów Pracowni, którzy pozostawiają w Pracowni swoje dane osobowe, jak imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, m.in. adres email, numer telefonu. Tym samym dane te są nam powierzane dobrowolnie lub w sposób automatyczny.

2/ Termin Administrator dotyczy Pracowni Psychologicznej Meverse, która  administruje powierzonymi danymi osobowymi, przechowując je zgodnie z procedurami sformułowanymi na podstawie ustawy RODO.

3/ RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest

Karolina Etmańska Meverse Pracownia Psychologiczna, NIP 8411737077, +48 505 002 061, email: meversepsychology@gmail.com, www.meversepsychology.com

 • 1/ Pracownia Psychologiczna Meverse jest Administratorem Twoich danych osobowych. Będąc Klientem Pracowni powierzasz nam następujące swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, adres miejsca zamieszkania, a w przypadku korzystania z naszej strony internetowej – również adres IP.
 • 2/ Pracownia Psychologiczna Meverse jako Administrator danych zapewnia, że szanuje prawo do prywatności swoich Klientów i dochowuje najwyższej staranności troszcząc się o bezpieczeństwo danych.
 • 3/ Pracownia Psychologiczna Mevers administruje również danymi osób zgłaszających się  do nas za pośrednictwem poczty email, facebooka, formularzy kontaktowych na stronach internetowych. Dane te, za zgodą osoby zwracającej się do nas, są dopisywane do bazy mailingowej oraz do bazy danych klientów i wykorzystywane są w celach marketingowych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Dane osobowe podawane w zapytaniach i formularzach są traktowane jako poufne i są widoczne wyłącznie dla osób uprawnionych. Zwracając się do Pracowni Psychologicznej Meverse Klient ma prawo zastrzec sobie, aby dane te nie zostały umieszczone w powyższych bazach.
 • 4/ W odniesieniu do danych pozostawionych na Facebooku ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Prywatności Serwisu Facebook. Pracownia Psychologiczna Meverse zaleca  zapoznanie się z tymi zasadami i zastrzega, że mogą one różnić się od Polityki Prywatności Administratora.
 • 5/ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług.
 • W szczególności wykorzystujemy je do:
 • – realizacji podstawowych usług, w tym:
 • a/ gromadzenia dokumentacji o przebiegu konsultacji, terapii, wynikach badań i diagnoz,
 • b/ wystawiania opinii, zaświadczeń i innych dokumentów na Twoje życzenie;
 • c/ kontaktowania się z Tobą w celu ustalenia terminów wizyt, konsultacji oraz przekazywania Ci innych ważnych informacji,  itp.
 • – obsługi Twoich próśb, z którymi się do nas zgłaszasz, np. poprzez formularz kontaktowy,
 • oraz:
 • – zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • – windykacji należności;
 • – prowadzenia analiz statystycznych;
 • -przechowywania danych dla celów archiwalnych;
 • – informowania o ważnych wydarzeniach i naszych propozycjach w ramach prowadzonych przez Pracownię działań informacyjnych i marketingowych.
 • Ze względu na obowiązujące przepisy, dane są również przetwarzane dla celów podatkowych
 • i rachunkowych.
 • 6/  Każda osoba, która powierzyła nam swoje dane posiada prawo dostępu do danych, sprostowania ich, zmiany lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia lub pozbawienia Administratora możliwości przetwarzania danych osobowych. W przypadku obawy o naruszenie danych osobowych Użytkownik ma  prawo wniesienia skargi o nieprawidłowościach do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 7/ Dane osobowe są przechowywane przez cały czas niezbędny do realizacji usługi oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po  zaprzestaniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, na potrzeby archiwizacji dokumentacji medycznej, dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania tych danych.
 • § 3 Dostęp do danych
 • 1/ Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej w siedzibie Administratora w sposób minimalizujący dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
 • w zabezpieczonym archiwum lub w zaszyfrowanych bazach danych i systemach komputerowych.
 • 2/ Dane osobowe Użytkownika i prawo do ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione lub firmy zewnętrzne, współpracujące z Administratorem na podstawie umowy (np. biuro rachunkowe).
 • 3/ Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • 4/ Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 • § 4 Dane kontaktowe
 • Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących  polityki prywatności, prosimy kontaktować się z  Pracownia Psychologiczną Meverse.
 • e-mail: meversepsychology@gmail.com
 • tel.: 505 002 061

Jak aktualizujemy politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 05.12.2023 r.

Polityka Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisu www.meversepsychology.com