Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Meversepsychology

Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego Meversepsychology jest:
Karolina Etmańska Meverse Pracownia Psychologiczna, NIP: 8411737077

 §1
 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każda osoba bez żadnych zobowiązań ma prawo przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia Usługi, podanie adresu e-mail), staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania bez konieczności podpisywania dodatkowych umów w tym przedmiocie. W innym wypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży usług oferowanych w Serwisie.

§2
Definicje terminów użytych w Regulaminie

Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta

Administrator danych osobowych – jest nim Usługodawca, Karolina Etmańska Meverse Pracownia Psychologiczna, NIP: 8411737077

Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Meversepsychology

Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.);

Serwis Internetowy – serwis internetowy pod domeną www.meversepsychology.com, za pomocą, którego świadczone będą Usługi psychologiczne;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług psychologicznych/psychoterapeutycznych zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Usługa psychologiczna – oznacza pomoc psychologiczną świadczoną zdalnie przez psychologa w formie Porady Online

Usługodawca – Karolina Etmańska Meverse Pracownia Psychologiczna, NIP: 8411737077

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy(klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

§ 3
Rodzaje i zakres Usług

1. W ramach Serwisu dostępne są następujące usługi psychologiczne świadczone drogą elektroniczną:
Rozmowa internetowa wideo przez komunikator Skype, Zoom, Whatsapp lub Teams
2. Usługi są zamawiane przez Klienta na stronie www.meversepsychology.com. Jest tam podany szczegółowy cennik oraz czas trwania jednorazowego spotkania.
3. Klient/Usługobiorca może dobrać rodzaj wsparcia odpowiadający jego potrzebom.
4. Wybór formy świadczenia Usługi psychologicznej należy do Klienta/Usługobiorcy.
5. Informacje o tym, w jakiej formie usługi świadczy konkretny Psycholog umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Psychologa.
6. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zamówienie Usługi psychologicznej w wybranej przez Usługobiorcę formie oraz dokonanie odpowiedniej płatności, zgodnie z zasadami przewidzianymi w paragrafie V Regulaminu – Zasady Płatności.
7. Zamówienie Usługi psychologicznej przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
8. Wybrana Usługa psychologiczna nie może być ani skracana ani przedłużana.
9. W przypadku, kiedy Usługa psychologiczna zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz Usługi psychologicznej płatności.
10. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi psychologicznej z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia usługi lub zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę psychologiczną.
11. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi psychologicznej w kilku wypadkach, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. Osoby w poważnym kryzysie lub będące w ostrej fazie choroby psychicznej powinny podjąć leczenie w trybie stacjonarnym.

§ 4
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

1. Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Klient musi posiadać zarejestrowane konto Skype, Zoom, Teams lub Whatsapp – niezbędne do prowadzenia konsultacji video.
2. Aby zrealizować zamówienie Usługi psychologicznej  niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (Adresu e-mail).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi psychologicznej z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

§ 5
Płatności

1. Usługi psychologiczne są odpłatne, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Serwisu Internetowego. Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy. O formie decyduje Usługobiorca.
2. Wynagrodzenie za Usługi psychologiczne są uiszczane za pomocą przelewu internetowego.
3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zrealizownaiu Usługi psychologicznej. Płatność powinna być dokonana wciągu 24 godz. po zakończeniu świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania.
4. Usługę psychologiczną uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
3. Jeśli Usługobiorca zachowa ww. procedury odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty.
4. W sytuacji, gdy informacja o odstąpieniu od Umowy dojdzie do wiadomości Usługodawcy w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi psychologicznej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej na ten cel opłaty jak również żadne inne roszczenia.

§ 7
Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia Usługi psychologicznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
2. Usługodawca może zaprzestać udzielania usług psychologicznych w stosunku do danego Usługobiorcy w przypadku przekazania przez tego Usługobiorcy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Usługobiorcę nie będzie w takim wypadku zwracana.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi psychologicznej i brak możliwości dostępu do Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
4. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu Internetowego z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
5. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.
6. Usługobiorca zobowiązuje się zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

§ 8
Dane osobowe

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Serwisie w Polityce Prywatności.
2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod ogólnym adresem e-mail: info@meversepsychology.com, przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.meversepsychology.com.
3. Korzystając z ogólnego adresu mailowego: info@meversepsychology.com, z numeru telefonu dostępnego na stronie www.meversepsychology.com lub pisząc przez formularz kontaktowy, wyrażamy zgodę na udostępnianie naszych danych osobowych administratorowi danych osobowych, czyli: Karolina Etmańśka Meverse Pracownia Psychologiczna, NIP: 8411737077. 

§ 9
Reklamacje

1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi psychologicznej.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres poczty elektronicznej psychologa, którego reklamacja dotyczy – Karolina Etmańska, info@meversepsychology.com
3. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu www.meversepsychology.com.
2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie
bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie Internetowym www www.meversepsychology.com.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).
5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Usługobiorca i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.